Kompetanse

Arbeidslivet er i rask endring, noe som forutsetter læring gjennom arbeid. Det er ulike vilkår og rammebetingelser for kompetanseutvikling på arbeidsplassene. Norsk arbeidskraft er dyr uansett utdanningsbakgrunn, og lønnsforskjellene er moderate. Det har gjort det lønnsomt for bedriftene å satse bredt på kompetanseutvikling og arbeidsbesparende teknologi. I de siste årene har digitaliseringen skapt nye behov for opplæring, selv om det er vanskelig å si hvor stort behovet er og blir framover.

Det er et solid utdanningsnivå i Norge sammenlignet med andre land. Ifølge OECD investerer norske virksomheter mer i kompetanseutvikling enn virksomheter i de fleste andre OECD-land. I tillegg til ny teknologi, bidrar internasjonalisering og en aldrende yrkesbefolkning til behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. Dette er også viktig for å sikre at utsatte grupper ikke faller ut av arbeidslivet, for eksempel i omstillingsprosesser.

Kompetanseutvikling gjennom arbeid skjer ofte som uformell og ikke-organisert læring. Dette er den mest omfattende formen for kompetanseutvikling, men den kan være vanskelig å måle. Mange kan ha lang yrkeserfaring, med mye læring, men lite dokumentasjon på kompetansen de har bygget opp. Omfanget og systematikken rundt varierer også med bransje og størrelse på virksomheten. Sysselsatte i bedrifter med tydelige krav til omstilling eller som innfører ny teknologi, deltar i større grad i ikke-formell og uformell læringsaktivitet. I tillegg er det mer læringsaktivitet i virksomheter med tydelige krav fra kunder, kolleger eller eiere.

Kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Kontakt

Forskere

Forskningsleder

Nyheter innenfor forskningstemaet Kompetanse

Norsk mat- og drikkeindustri trenger stadig mer og yngre arbeidskraft. Hvordan sikre rekruttering til næringen som lager maten vår, spør NHO Mat og Drikke i denne episoden av deres nye podkast-serie. Her gjester blant annet Anna Hagen Tønder studio for å snakke om rekruttering av fagarbeidere.

Fagarbeidere spiller en viktig – men ofte undervurdert – rolle for bedriftenes søken etter forbedringer og innovasjon. I et prosjekt finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak har vi gjennomført casestudier i åtte norske bedrifter som til sammen viser bredden i de ulike måtene som fagarbeidere bidrar til forbedring og innovasjon på.

Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressurser for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.

Det er bred enighet om nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Usikkerheten handler mer om hvordan vi best kan skape inkluderende læringsmiljøer der dette ikke forekommer. I dette webinaret presenterte Fafo-forskere funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om denne problematikken. I tillegg inviterte vi Utdanningsforbundet, en barne- og ungdomsarbeider og Oslo kommunes mobbeombud til en samtale om funnene – samt Utdanningsdirektoratet for å presentere fremtidige tiltak.