Pensjon

Vi forsker på pensjon og trygdeytelser. Dette inkluderer forskning på folketrygdens alderspensjon og uføretrygd, tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor og den avtalefestede pensjonsordningen. Forskningen er rettet mot utbredelsen og bruken av ulike pensjonsordninger (pensjoneringsadferd) og deres fordelingsvirkninger. Vi er opptatt av utforming og organisering av de ulike delene av pensjonssystemet og samspillet mellom de ulike pensjonsordningene. Et særlig søkelys er rettet mot de arbeidsmarkedsbaserte pensjonene, AFP og tjenestepensjonsordningene, samt partenes rolle.

Målet med Fafos forskning på pensjonsområdet er å:

  • fange opp og analysere endringer i det norske pensjonssystemet med sikte på å forklare hva som skjer og hvorfor,
  • kartlegge bruken av de ulike tidligpensjonsordningene og forklare variasjonen i uttak over tid og mellom grupper,
  • beregne kostnader og fordelingsvirkninger av ulike pensjonsmodeller og enkeltelementer i disse,
  • sammenligne og forklare forskjeller i ulike lands pensjonssystemer, herunder drivkreftene bak endringer og reformer.

Vår forskning på dette området er det som kalles empirinær. Konklusjonene er først og fremst basert på data innhentet gjennom informantintervjuer og surveyundersøkelser rettet mot arbeidstakere og arbeidsgivere så vel som sentrale aktører innen politikk, forvaltning og arbeidsliv. Videre gjennomfører vi analyser basert på registerdata for å kartlegge og forklare variasjoner i trygde- og pensjoneringsatferd, samt måle effekter av regelendringer og/eller særskilte tiltak. I forskningen har vi også et komparativt perspektiv. Kunnskap om pensjonssystemer og reformer i andre land er derfor vesentlig i vår tilnærming.

Forskere

Forsker I
Forsker
Forsker
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i sykehussektoren
Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse
Fafo-rapport 2022:18
Tove Midtsundstad
Seinkarrierer
Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2022:10
Ståle Østhus
Pensjon og kunnskap
Hva kan forklare variasjonen i folks kjennskap til pensjonssystemet og tilgang til informasjon
Fafo-notat 2022:04
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Roy A. Nielsen
Pensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2019
Fafo-rapport 2020:31
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i barnehagesektoren
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker
Fafo-rapport 2020:18
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 2019:07
Ståle Østhus
Kunnskap om pensjon
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Nok pensjon?
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Ikke som forventet
Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Geir Veland og Pål Lillevold
Ny offentlig tjenestepensjon
Ytelsesulv i hybridfåreklær?
Fafo-rapport 2017:34
Roy A. Nielsen
Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer
Fafo-notat 2017:05
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen
Bedre og enklere tjenestepensjon
Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk
Fafo-rapport 2017:21
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?
En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon
Fafo-rapport 2017:20
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Roy A. Nielsen
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:44
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Uførereformen
Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Teller AFP med?
Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor
Fafo-notat 2016:08
Fafo-paper 2016:03
Fafo-rapport 2016:03
Tove Midtsundstad
IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Geir Veland og Rolf K. Andersen
Tjenestepensjon og sosiale medier
LOs tillitsvalgtpanel, februar 2014
Fafo-notat 2014:23
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-notat 2014:06
Geir Veland og Jon M. Hippe
Kostnader i innskuddspensjonene i Norge
Nivå, utvikling og en nordisk sammenligning
Fafo-notat 2014:08
Fafo-notat 2014:11
Jon M. Hippe and Hans Gunnar Vøien
An analysis of future benefits from public and private pension schemes
The Norwegian country study to the OECD pension adequacy project
Fafo-report 2014:21
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Geir Veland
Kommunale tjenestepensjoner i Europa
Produktegenskaper, leverandørforhold og reformer i ni land
Fafo-rapport 2013:38
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
Fafo-rapport 2013:04
Geir Veland
Early retirement pension systems in Norway
Occupations with lower age limit and their pension schemes
Fafo-paper 2013:11
Fafo-notat 2013:21
Fafo-notat 2013:19
Tove Midtsundstad
Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte
Fafo-notat 2013:05
Roy A. Nielsen og Roland Mandal
Yrkesskade – mest for menn?
Om kjønnsforskjeller i tildeling av uførepensjon med yrkesskadefordel
Fafo-rapport 2012:45
Geir Veland
Tjenestepensjoner i endring
Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011?
Fafo-notat 2012:20
Fafo-notat 2012:07
Åsmund Hermansen
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009
Fafo-rapport 2011:23
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Den gylne middelvei
Nye tjenestepensjoner mellom ytelses- og innskuddsordninger og virkningen av disse
Fafo-rapport 2010:36
Tove Midtsundstad
Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:16
Christer Hyggen og Geir Veland
Fafo-rapport 2008:46
Geir Veland
Tjenestepensjonsordningene i Norge
En undersøkelse av status og utviklingstrekk i privat sektor
Fafo-rapport 2008:23
Christer Hyggen
Slitne kvinner og farlige menn
Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge
Fafo-rapport 2008:16
Geir Veland og Jon M. Hippe
Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så?
Omdanningen av det norske markedet for aktive tjenestepensjonsordninger, fripoliser og pensjonskapitalbevis
Fafo-rapport 2008:05
Geir Veland
Det kommer an på
Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning
Fafo-notat 2008:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Christer Hyggen
Tidligpensjonering og AFP
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006
Fafo-rapport 2007:39
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 529
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004
Fafo-rapport 509
Tove Midtsundstad
Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak
Fafo-rapport 2006
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland
Hvor kollektivt?
Organisering av felles tjenestepensjonsordninger i det private arbeidsmarkedet
Fafo-notat 2006:26
Geir Veland
Skattefavorisert pensjonssparing
Arbeidsgiver- eller arbeidstakerinnskudd?
Fafo-notat 2006:20
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Ikke nødvendigvis sliten…
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Geir Veland
Fornyelse av folketrygden
Det kompliserte samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon
Fafo-rapport 457
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad
Sosiale ordninger under press
En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter
Fafo-rapport 401
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Tove Midtsundstad
Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor
Fafo-notat 2002:13
Tove Midtsundstad
Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000
Fafo-notat 2002:12
Tove Midtsundstad
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999
Fafo-notat 2001:01
Axel W. Pedersen
Konkurranseutsetting og pensjon
En kvalitativ undersøkelse av pensjonsforholdene blant private bedrifter i tre utvalgte bransjer
Fafo-rapport 338
Axel West Pedersen
The coverage with occupational pensions in Norway
Results from a survey of private sector companies
Fafo-paper 2000:23
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Axel West Pedersen
The taming of inequality in retirement
A comparative study of pension policy outcomes, Doctoral Dissertation
Fafo-report 317
Espen Dahl
Den som har, ham skal gis
Inntektsulikheter blant eldre i Norge
Fafo-rapport 231
Jon M. Hippe
Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story?
A Study of Employment Relations and Occupational Welfare in Norway. Doctoral Dissertation
Fafo-report 228
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Fafo-notat 1997:20
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor
Fafo-rapport 192
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard
Tilleggsordninger i arbeidslivet
Utbredelsen av pensjon og livs- og ulykkesforsikring blant arbeidstakere og i bedrifter
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Utgang fra arbeidslivet
En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP
Fafo-rapport 154
Fafo-rapport 153
Espen Dahl
Bedre føre var ...
Personalpolitikk for livsløpsplanlegging
Fafo-rapport 150
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Når jobben betaler
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
Jon M. Hippe
Når demningen brister
Arbeidsmarkedsbasert velferd – velferdsstatens fragmentering?
Fafo-notat 818
Tone Fløtten
Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet
Fafo-rapport 116
Axel West Pedersen
Fagbevegelsen og folketrygden
LOs målsetninger, strategi og innflytelse i pensjonspolitikken 1945 - 1966
Fafo-rapport 110
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 813
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084

Tove Midtsundstad

Traff vi blink? Refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk
Nordisk vâlfärdsforskning/Nordic Welfare Research | 2020 | Last ned

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?
Frontiers in Sociology | 2019 | Last ned

Tove Midtsundstad

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?
Nordic Journal of Working Life Studies | 2019

Tove Midtsundstad

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet | 2018 | Last ned / download

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited
Nordic Journal of Working Life Studies | 2018 | Last ned/download

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B.

Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway | 2018 | Sammendrag og pdf / Abstract and PDF

T. Midtsundstad

The Norwegian Unemployment-Disability Paradox | 2018 Employment Biographies and Social Protection in Europe | Les mer/read more

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen | 2017 | Open access

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin | 2016 | Last ned/download

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?
Søkelys på arbeidslivet | 2015 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Utviklingen i AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000 | 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider | Les mer/Read more

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor
Søkelys på arbeidslivet | 2013 | Les mer/Read more

Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse | 2012 Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten | Les mer/Read more

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.
Nordic Journal of Working Life Studies | 2012 | Last ned/Download

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?
Søkelys på arbeidslivet | 2012 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?
Søkelys på arbeidslivet | 2009 | Les mer/Read more

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle | 2007 Hamskiftet. den norske modellen i endring. | Les mer/Read more

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet | 2005 Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. | Les mer/Read more

Jon M. Hippe

Pension – hvordan og til hvem? | 1996

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de? | 2017

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring? | 2017

Å. Hermansen and T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on early retirement behaviour | 2015

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention
TemaNord | 2017 | Last ned/download

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat | 2016 | Last ned/Download

Emil Cappelen Bjøru, Johann Despriee, Jon M. Hippe, Thore Johnsen, Pål Lillevold og Rolf Røtnes

Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser | 2016 Download R44-2016+%C3%98konomiske+effekter+av+nytt+kapitalkrav.pdf

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway | 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb
Nav-rapport | 2013

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling | 2006

I: A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Årsaker til førtidspensjonering i Norge | 2005 Forskerblikk på aldring og eldre | Last ned/Download

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell | 2004

E. Dahl og T. Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder? | 1995 Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport.

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen | 2013 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?
Magasinet for fagorganiserte | 2008 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

AFP - syndebukk og redningsplanke
Magasinet for fagorganiserte | 2008 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Sliternes pensjon
Dagbladet | 2007 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Hvem taper på den nye AFP-ordningen?
Dagbladet | 2007 | Last ned/Download

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å... | 2007 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige | 2006

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem? | 2005

T. Midtsundstad

Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd
Tidsskriftet Velferd | 2005 | Last ned

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket
LO Aktuelt | 2005 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste | 2005

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?
Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren) | 2004

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten
SSPs nyhetsbrev | 2004

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering
SSPs Nyhetsbrev 45+ | 2003

T. Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå
Trygd & Pensjon | 2002

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Beregninger av ulike trygdesystem | 1989

Jon M. Hippe

Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen | 1992

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar | 1991

Prosjektledelse: Jon M. Hippe

Prosjektledelse: Tove Midtsundstad

Prosjektledelse: Geir Veland

Prosjektledelse: Tove Midtsundstad

Prosjektledelse: Geir Veland

Prosjektledelse: Tove Midtsundstad

Prosjektledelse: Geir Veland

Prosjektledelse: Tove Midtsundstad