Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 11. oktober, Fafo Østforum seminar: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft? På seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandring fra tredjeland.

Recorded webcast from 20 September: How are refugees selected for resettlement?

The resettlement scheme is a method to find a durable solution for refugees. However, this is only available to a limited number of the refugees. The selection of these refugees is based on a set of vulnerability criteria. What is emphasized in this selection process – and is the system fair?

The seminar was held in English.

Opptak fra 1. september, Fafofrokost: Når mamma eller pappa blir utvist

Hva skjer med barn når en av deres foreldre skal utvises fra Norge? Blir deres rett til å bli hørt ivaretatt av dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis? En ny evaluering fra Fafo viser at måten arbeidet med utvisningssaker er organisert på i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda utgjør barrierer for å høre barn direkte. På dette frokostseminaret presenterte vi den nye rapporten, og det var debatt om hvordan norske myndigheter best kan legge til rette for høring av barn i slike saker.

Opptak fra 24. august kl. 10–11: Lansering av Fafo-rapport om hverdagsintegrering i regi av IMDi

Hva er innvandrernes egne opplevelser av tillit og tilhørighet, deltakelse og diskriminering i det norske samfunnet? IMDi inviterer til lansering av pilotstudiet «Hverdagsintegrering». Forskere fra Fafo presenterer ferske funn og gir ny innsikt fra en survey i innvandrerbefolkningen.

Opptak fra Arendalsuka 16. august: Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet.

I Norge og resten av Norden reguleres lønn i all hovedsak gjennom tariffavtalene. Det finnes ingen lovgivning som skal sikre et minstelønnsgulv. Samtidig er andelen ansatte som er omfattet av tariffavtaler synkende, og særlig gjelder dette i lavlønnsbransjer innenfor privat servicesektor.

Fafos undersøkelser viser at 180 000 norske arbeidstakere er varig lavtlønte. Ulikheten vokser også mellom grupper som er omfattet av tariffavtale og de som står utenfor.

EU har vedtatt et direktiv om minstelønn. Direktivet skal sikre at alle EU-landene har minstelønnsordninger som dekker alle arbeidstakere. Men Norden og Norge har vært sterkt imot. De ønsker selv å bestemme selv hvordan lønn skal reguleres. Spørsmålet er om de nordiske landene er godt nok rustet til å gjøre dette.

På dette seminaret presenterte vi nye data om de lavtlønte. Representanter for norsk og svensk LO var invitert for å forklare hva de vil gjøre for å få folk ut av lavtlønnsfella og hvorfor de ikke vil ha drahjelp fra EU.

Medvirkende:

 • Bjorn Dapi, forsker, Fafo
 • Elin Svarstad, forsker, Fafo
 • Kristin Alsos, forsker, Fafo
 • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO Sverige
 • Sissel M. Skoghaug, nestleder, LO Norge

Møteleder: Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

Programside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17249

Fafos Arendalsuka-program: https://www.fafo.no/arrangementer/fafobaten-2022

Opptak fra Arendalsuka 15. august: Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

Norge scorer høyt på internasjonale utviklingsindekser. Samtidig blir de globale ulikhetene større, de menneskelige klimautslippene øker, og jordas naturområder reduseres. Hva er sammenhengene – og hvordan kan Norge bidra til global bærekraft? Arrangement på Fafobåten under Arendalsuka, i regi av Fafo og ForUM.

Innledninger og paneldebatt: Hva må til for å nå handlingsplanens målsetninger?

 • Inge Herman Rydland, tidligere spesialrådgiver for Norges arbeid med bærekraftsmålene i Utenriksdepartementet: Handlingsplanens mål og politiske utfordringer
 • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, Forum for utvikling og miljø: Sentrale dilemmaer i norsk utviklingspolitikk
 • Svein Erik Stave, forsker, Globale Studier, Fafo: Politiske verktøy og prioriteringer for å sikre bærekraft
 • Runa Haug Khoury, Chief Executive Officer, AION by Aker BioMarine: Næringslivets bidrag til bærekraft og handlingsplanens mål
 • Samtalen modereres av Ida Morén Strømsø, seniorrådgiver i Redd Barna og tidligere ungdomsrepresentant til Regjeringens samstemthetsforum.

Opptak fra Arendalsuka 15. august: Samarbeid for bedre løsninger for ME-syke

ME-debatten framstår som polarisert i det offentlige ordskiftet. Hvilke utfordringer skaper dette for politikere og berørte? Og hvordan kan forskning på brukererfaringer bidra til konstruktiv brobygging og kunnskap? Seminar på Fafobåten under Arendalsuka 2022.

SINTEF og Fafo presenterer fra forskningsprosjektet Tjenesten og MEg, finansiert av Forskningsrådet. På arrangementet tok vi utgangspunkt i positive erfaringer med samarbeid mellom politikere, forskere og berørte om andre sårbare grupper, og så på erfaringer med noen av dagens tiltak for ME-syke.

 • Innledning og velkomst (Møteleder Line Melby, SINTEF)
 • Kan erfaringer med å finne gode politiske løsninger i samarbeid mellom forskere, berørte og politikere i forbindelse med HIV/AIDS gi nyttig lærdom for ME-feltet? (Forsker Arne Backer Grønningsæter, Fafo)
 • Hva sier forskningen om brukererfaringer med tiltak foreslått for avklaring av ME-syke i Rundskriv til Folketrygdlovens kapittel 12? (Forsker Anne Kielland, Fafo)
 • Brukererfaringer med samarbeid mellom berørte, forskere og politikere (Nina Werring, ME-Foreningen)
 • Brukererfaringer med samarbeid mellom berørte, forskere og politikere (Tonje Lovang, ME-Foreldrene)
 • Hva tenker politikerne om muligheter for bedre løsninger for ME-syke gjennom samarbeid mellom politikere, forskere og berørte? (Torbjørn Vereide, AP og Seher Aydar, Rødt.

Programside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19000

Alt om Fafobåten på Arendalsuka 2022: https://www.fafo.no/arrangementer/fafobaten-2022

Videoproduksjon: Medvind

Opptak fra 11. august: Seminar i samarbeid med Fritt Ord: Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

Fritt Ord og Fafo inviterte til lansering av en ny studie om hvordan arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling.