Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 23. juni, Fafo-seminar med rapportlansering: Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterte vi rapporten, og så funnene i lys av koronakrisen.

Les om, og last ned, den nye TemaNord-rapporten Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses

Opptak fra 18. juni, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til rapportlansering: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret vil forskerne beskrive sine funn, med kommentarer fra representanter fra fagforeninger.

Last ned forskernes presentasjon (pdf)

Les om, og last ned, ny Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring. Privat og offentlig sektor

Opptak 8. juni, Fafo-seminar med boklansering: Grønne tariffavtaler

Hvordan kan vi bruke et av de kraftigste verktøyene for forandring i samfunnet til mer enn lønn, pensjon og arbeidstid? Hvordan få klima og miljø inn i tariffavtalene i Norge? Dette er spørsmål som ble belyst da Fafo og HK inviterte til lansering av boken «Grønne tariffavtaler».

Opptak 15. mai: Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering: Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte utløser en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det var temaet på dette webinaret, hvor vi lanserte en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.

Opptak 23. april, Fafo Østforum webinar: Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Opptak 3. mars, Fafo Østforum seminar: Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

Opptak 24. februar, Fafo-seminar: Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

Opptak 6. februar, Fafofrokost: Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

En ny undersøkelse fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok?