Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 24. oktober, Fafo-seminar: Deltid – løsningen som ble et problem?

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

Heltid eller deltid – hva tenker to sykepleier-studenter om arbeidstid?

Før Fafo-seminaret 24. oktober: I helsevesenet er deltid svært utbredt. Dette har en rekke ulike konsekvenser både for arbeidsplassene og de enkelte. Vi møtte studentene Hilal og Otilie ved sykepleier-studiet ved OsloMet. Snart skal de ut og jobbe i denne delen av arbeidslivet. Hva tenker de om det som venter dem?

Kunnskap om parolene 1. mai - del 1

Opptak fra 9. oktober, Fafofrokost med rapportlansering: Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. Hvordan jobber organisasjonene med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser når få har fast ansettelse, tilknytningsformene endres og prisene på oppdrag er under press? På denne Fafofrokosten har vi invitert representanter fra organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet til å diskutere disse temaene med utgangspunkt i en ny rapport som Fafo har utarbeidet for LO.

Direktesending fra kl. 08.30.

Opptak fra 8. oktober, Fafo Østforum seminar: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har det for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

 

Opptak fra 20. september, Fafo-frokost: #Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

Opptak fra 27. august: Fafo-frokost med rapportlansering: Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.

Opptak fra 20. august, Fafo-frokost: Arbeidstidsforsøk i staten: Rapportlansering med statsråd Monica Mæland

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På dette seminaret ble rapporten overrakt til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Om forskningen: Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.

Kunnskap om parolene 1. mai - del 1

Opptak fra 12. juni, Fafo-seminar med to rapportlanseringer: Ny vei mot heltidskultur

Mange kommuner når ikke målene som regjeringen, partene i arbeidslivet og de selv har satt seg om å utvikle en kultur for heltidsarbeid. De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur mislykkes fordi arbeidsgiver har undervurdert styrken i deltidskulturen og ikke satt av ressurser til dette krevende endringsarbeidet. I to nye rapporter fra Fafo beskrives deltidskulturen kommunene skal utvikle seg bort fra. Den ene rapporten beskriver også en ny metodikk, som kan gi et gjennombrudd i utviklingen av en heltidskultur i stor skala.