Nyheter

Nyheter

For om lag 20 år siden utga Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet en rapport kalt Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid. Den rapporten ble ført i pennen av Siri Damman og Liv Elin Torheim. I forbindelse med regjeringens Handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023, ba Utenriksdepartementet Fafo om å oppdatere denne gamle rapporten. Gitt endringene som har skjedd på feltet de siste 20 årene, er den oppdaterte rapporten blitt til en helt ny rapport, men med inspirasjon fra den gamle.

Denne rapporten utforsker forholdet mellom digitalisering og samarbeidet mellom arbeidsplivets parter. Forskerne Inger Marie Hagen og Sigurd Oppegaard utreder hva digitalisering er, hvordan fenomenet kan forstås i lys av den norske arbeidslivsmodellen, og hvilke utfordringer digitaliseringen av arbeidsprosesser og arbeidsorganisering fører med seg for ansatte, tillitsvalgte, ledere og partssamarbeidet. Relevant kunnskap og regelverk presenteres i en egen sjekkliste. Rapporten er finansiert av LO.

Den tredje uka i april gjennomførte Fafo en undersøkelsen om hvordan covid-19 har påvirket ulike sider av folks liv. Vi vil presentere resutatene i en serie kronikker. Den første, skrevet av Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad, handler om hjemmeskole og digital undervisning. Full dag med digital undervisning i alle fag har vi ikke erfaring med fra før, og selv om de minste elevene vendte tilbake til skolen i slutten av april, ser digital undervisning ut til å vare for store deler av elevene.

Etter de foresattes vurdering ser den digitale undervisningen til å gå ganske bra. Det er likevel grunn til å være oppmerksom på at det trolig er flere enn de svakest presterende elevene som har lært mindre i perioden med hjemmeskole.

Kronikken ble publisert i Aftenposten 5. mai

Fafo og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) har lansert resultatene fra en haste-undersøkelse av virkningene COVID-19-pandemien har hatt på sårbare grupper i det jordanske arbeidsmarkedet – syriske flyktninger, kvinner og arbeidere innen det uformelle arbeidsmarkedet.

Nesten halvparten av respondentene som var i arbeid før utbruddet, er for tiden arbeidsledige. Av disse har 13 prosent mistet jobben permanent, 18 prosent er midlertidig permittert og 16 prosent er i lønnet permisjon. Syriske flyktninger er blant dem som er hardest rammet, siden de oftere har en uformell arbeidssituasjon. En tredjedel av syrerne som var i arbeid før krisen hadde mistet jobben permanent, mot 17 prosent av de undersøkte jordanerne.

Nesten ingen arbeidstakere er uberørte av koronakrisa, ifølge en fersk undersøkelse presentert som et faktaflak. Halvparten av oss jobber for eksempel nå hjemmefra. To tredjedeler tror eksperimentet vil få varige følger for arbeidshverdagen, også etter koronakrisa.

Fra taktfast kamp over brolegning for 8-timersdagen til marsjering kun i det digitale rom: arbeidernes dag fyller nå 130 år.

I denne artikkelen streker vi opp historien om 1. mai – fra de blodige tumultene fram mot starten i 1890 til dagens avatar-marsj.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>