Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

06. mars 2019

Ansattes rett til medbestemmelse er en grunnstein i det norske arbeidslivet. Men hvordan står det egentlig til der i grunnmuren, med tillitsvalgte og dialog mellom ansatte og arbeidsgiverne? En gjennomgang av to Fafo-forskere i en internasjonal fagbok peker på flere sprekker. Funnene er også beskrevet i en artikkel på Arbeidslivet.no.

05. mars 2019

Terje Olsen begynte 1. mars i jobben som leder av avdelingen som forsker på velferd og levekår. Han kom da fra jobben som seniorforsker ved Nordlandsforskning. Olsen har hovedfag i sosialantropologi fra NTNU og doktorgrad i sosiologi fra Uppsala Universitet.

04. mars 2019

TV-aksjonen 2018 gikk til Kirkens Bymisjon. Fafo skal følgeevaluere deres arbeid med å iverksette nye tiltak med pengene som ble samlet inn. Tiltakene retter seg blant annet mot barn og unge, eldre, bosatte flyktninger, fattige tilreisende og personer som står utenfor arbeidslivet, og gjennomføres fra 2019 til 2022. Fafo skal bidra til å undersøke hvordan tiltakene kan gjøre en forskjell for målgruppene, samt peke ut viktige forutsetninger for levedyktighet i prosjektene og læring på tvers.

03. mars 2019

Fafo-bygget

Helt siden 1860-tallet har Fafos murbygning på Grønland huset virksomhet rettet mot velferd og forbedring av sosiale kår. Hygiene, fattigdomsbekjempelse, utdanning og ny kunnskap har stått sentralt.

Her er historien til hjemmet vårt, med litt historie om Grønland og Oslo attåt.

01. mars 2019

På oppdrag fra Nordisk Ministerråd koordinerer Fafo prosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models». Forskningen er fordelt mellom flere såkalte pillarer. Dette juridisk orienterte notatet er en introduksjon til pillar VI, som ser på hvordan endringer i de nordiske arbeidsmarkedene vil påvirke lovverket og reguleringer i framtida. Selvstendig arbeid på egen risiko – for eksempel gjennom plattformøkonomi, frilansing eller fleksible kontrakter – står sentralt.

28. februar 2019

Svært mange av fagforbundet FOs medlemmer jobber på steder hvor vold, trusler, netthets og seksuell trakassering er en del av arbeidshverdagen, ifølge en kunnskapsoppsummering laget av Fafo. Tre av ti ansatte i kommunal sektor opplever vold, trusler eller trakassering i jobben. I statlig sektor gjelder dette 1 av 4 kvinner og 1 av 5 menn. Menn er mindre utsatt for seksuell trakassering, men det er liten eller ingen forskjell mellom kjønn når det gjelder vold og trusler totalt.

27. februar 2019

Regjeringen vurderer å innføre økonomiske insentiver i introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Fafo utvikle forslag til modeller for hvordan dette kan gjøres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret og kan bli videreført til utforming og utprøving av pilot-prosjekt.

26. februar 2019

Rus og spillavhengighet blant arbeidstakere er vanskelig å takle. Om lag 2 av 5 tillitsvalgte kjenner til saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene. 9 prosent kjenner til saker med spillavhengighet, ifølge en undersøkelse blant LO-tillitsvalgte. Flertallet av de tillitsvalgte har retningslinjer for hvordan arbeidstakere med rusproblemer skal følges opp og omtrent halvparten har en AKAN-kontakt på arbeidsplassen.

26. februar 2019

Og hva skal eventuelt til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger? Med utgangspunkt i registerdata og surveydata skal Fafo kartlegge og analysere hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben. Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet er oppdragsgivere.

20. februar 2019

Tove Midtsundstad har vært en av tre redaktører for et ferskt spesialnummer av tidsskriftet European Journal of Education, med samletittelen «active aging and older learners». Her har hun også bidratt med tre artikler, den ene sammen med kollega Roy A. Nielsen. Publiseringen er knyttet til Forskningsrådsprosjektet  «Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners».

19. februar 2019

Stagnert sysselsetting, dumping og økende lønnsulikhet – ja, visst. Men drivkreftene bak import av arbeidskraft og de underliggende sårbarhetene i den norske vil ikke forsvinne ved en utmelding av EØS, poengterer Jon Erik Dølvik i en kronikk på Fri Fagbevegelse. Han deltok i forrige uke også i en Civita-frokost om EØS-avtalen.

15. februar 2019

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. I et nytt prosjekt vil vi gjennom casestudier i utvalgte bedrifter kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>