Nyheter
Oppgavens tittel er "To harmonize or to externalize? EU decision making in times of migration crises" og avlegges ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Det er bred enighet om at såkalt negativ sosial kontroll innenfor enkelte etniske og religiøse minoritetsgrupper kan bryte med unges rett til selvbestemmelse og livsutfoldelse. Det er imidlertid ikke like opplagt hvordan ulike former for sosial kontroll i ungdomstiden kan ha betydning for integreringsutfall senere i livet.

Denne rapporten viser hvordan tett foreldreinvolvering er forbundet med positive integreringsutfall i overgangen til voksenlivet, inkludert fullføring av videregående skole, overgang til høyere utdanning og mindre bruk av sosialhjelp. Strenge foreldrerestriksjoner er derimot forbundet med manglende gjennomføring av videregående skole og økt bruk av sosialhjelp, samt økt sannsynlighet for å være gift og å ha barn. De positive effektene av foreldreinvolvering gjelder begge kjønn, og særlig for gutter. De negative effektene av foreldrerestriksjoner ser imidlertid ut til å kun gjelde for jenter. Funnene understreker viktigheten av at hjelpeapparatets innsats mot negativ sosial kontroll både setter søkelys på å styrke ungdommenes kontroll over eget liv, og på å styrke foreldres mulighet til å involvere seg på en konstruktiv måte.

Rapporten undersøker hvordan lavlønt arbeid fordeler seg mellom bedriftene i norsk økonomi. Omfanget og spredningen av lavlønn er viktige faktorer å vurdere når man utformer tiltak for å begrense dette i økonomien. Vi er særlig opptatt av fordeling av lavlønn i to bransjer; bygg og anlegg, og overnatting og servering. Vi finner at lavlønnsomfanget er betraktelig høyere i overnatting og servering enn i bygg og anlegg, og at lavlønn er ujevnt fordelt på tvers av virksomheter i begge bransjer. Spredningen av lavlønn på tvers av virksomheter er imidlertid større i overnatting og servering.

Mange nye aktører har etablert seg i drosjemarkedet etter omreguleringen i november 2020, spesielt i og rundt de største byene. Omsetningen falt betydelig i forbindelse med pandemien, men har tatt seg opp igjen. Likevel var omsetningen i 2022 fortsatt lavere enn i 2019. I perioden fra november 2020 til mars 2023 har antall løyver, biler og virksomheter økt, samtidig som bilparken har endret seg mot nullutslippsbiler og billigere biler. I rapporten "Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023 - omregulering og korona" presenteres disse utviklingstrekkene.

Denne artikkelen undersøker hvordan fagforeninger påvirker teknologisk endring på arbeidsplassen. Forfatterne finner at fagforeninger utjevner lønnsforskjeller mellom yrkesgrupper med henholdsvis høy og lav risiko for automatisering. Lønnskomprimeringen bidrar i sin tur til å akselerere teknologisk endring. Fagforeninger påvirker også slike endringer direkte, betinget på relative lønninger.

‣ Les artikkelen (open access)

Et nytt forskningsprosjekt viser at ME-syke nokså ofte opplever offentlige tjenester og tiltak både som lite nyttige og lite anerkjennende. Forskerne regner med at funnene deres vil bli debattert, og vi har snakket med dem om hvordan de har valgt metoder i prosjektet for kunne ta høyde for både de utfordringene Forskningsrådet kom med i utlysningen sin, og å kunne overkomme noen av de metodeutfordringene som er blitt påpekt i andre spørreundersøkelser på dette feltet.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>