Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

I hvilken grad får faglig kunnskap plassen den fortjener når offentlig sektor er i omstilling? Dette er et sentralt spørsmål i et diskusjonsnotat skrevet på oppdrag fra Statped. Her gransker Inger Marie Hagen samspillet med omstilling og kompetanse: «Respekt for faglig kunnskap må utgjøre kjernen i debatten når produksjonen av sosiale tjenester skal planlegges og endres», argumenterer hun i sluttordet.

Fafo har nå publisert en revidert utgave av rapporten «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge». I andreutgaven av rapporten har vi tatt bort analyser av to spørsmål som var uklart formulert, og rettet opp i uklarheter.

En ny Fafo-rapport påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer. I rapporten har vi sett nærmere på to tiltak Blå kors har overfor personer med rusproblemer, nemlig Steg for steg og gatenære tiltak. Dette er tilbud for å møte de mest utsatte rusmiddelavhengige som ofte har utfordringer på mange områder samtidig, og tilbud til brukere i overgangen fra rusbehandling til et rusfritt liv i sitt lokalsamfunn.

Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen har skrevet et blogginnlegg på LSE Business Review. Tema er endringen i forståelsen av kvinners deltidsarbeid i Norge fra 1970-tallet og frem til i dag. Mens deltid tidligere var sett på som en strategi for å øke kvinners yrkesdeltakelse og være et individuelt valg, vurderes det i dag i større grad som uønsket. Blant annet blir det vist til at deltid hemmer likestilling mellom kvinner og menn og bidrar til mangel på arbeidskraft særlig i den kvinnedominerte omsorgsektoren. Bloggen er basert på en artikkel publisert i  Work, Employment & Society.

Levelønn innebærer at man betales godt nok til å dekke grunnleggende behov. I de nordiske landene, hvor tariffavtalene er i førersetet for lønnsutviklingen, har vi i liten grad diskutert dette konkrete begrepet. De underliggende spørsmålene er likevel langt fra fremmede for oss. I en ny vitenskapelig artikkel undersøker to Fafo-forskere og en LO-jurist hvorvidt og hvordan våre systemer for lønnsdannelse promoterer og sikrer levelig lønn for alle ansatte, samt hvordan fagbevegelsen har forholdt seg til konseptet.

Dette er andre underveisrapport i Fafo og VID vitenskapelig høgskoles følgeevaluering av Nordic 0-24,  et samarbeidsprosjekt om bedre og mer samordnede tjenester til utsatte barn og unge under 24 år.

Rapporten presenterer de involverte landenes initiativ og erfaringer for å nå dette målet. De nasjonale casene er alle opptatt av å utvikle mer brukerrettede tjenester, en mer helhetlig oppfølging og tidlig innsats. En nøkkel til dette er bedre samarbeid på tvers av sektorer, tjenester og profesjoner. Det er en felles erkjennelse av at manglende samarbeid og et fragmentert tjenesteapparat kan føre til at utsatte barn og unge ikke får de tjenestene de har behov for. Den endelige sluttrapporten fra prosjektet kommer i juni 2020.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>