Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

01. april 2019

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi, rettet særlig mot helse- og sosialarbeidere. I den oppdaterte utgaven har Tone Fløtten skrevet ett av kapitlene, om «fattigdom på norsk». Kapittelet inneholder en drøfting av selve fattigdomsbegrepet. Hvordan kan begrepet defineres og måles i norsk sammenheng? Utviklingen i den norske fattigdommen presenteres og forfatteren diskuterer ulike samfunnsvitenskapelige forklaringer på fattigdom. Mulige løsninger på fattigdomsproblemet blir også tatt opp.

29. mars 2019

28. mars 2019

Mange tariffavtaler gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven når det gjelder sykelønn. I dette notatet ser vi på disse rettighetene til sykelønn ut over folketrygdlovens bestemmelser. Vi gir først en oversikt over reguleringer i de største tariffavtalene i offentlig og privat sektor, deretter ser vi på de mindre avtalene. Notatet er skrevet av Kristin Alsos på oppdrag for Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som del av dagens publiserte NOU om arbeid og inntektssikring.

27. mars 2019

I Dagens Perspektiv pågår for tiden en debatt om verdien av ansattes rett til styrerepresentasjon. I en kronikk tilbakeviser Inger Marie Hagen, med grunnlag i forskning, påstanden om at det er konflikter og protester som preger representantene. Hun spør heller om det underliggende er en konflikt mellom kortsiktig gevinst, aksjekurs og langsiktige interesser som settes på spissen i møtet mellom eiere, aksjonærer og ansatte.

26. mars 2019

Vanlige folks kunnskap om egen pensjon har ofte hull. Mange mangler også IT-kunnskaper til å benytte seg av hjelpemidlene som finnes. I en post på NAV-bloggen «Det er din pensjon» gjør Tove Midtsundstad seg noen tanker om hvordan alt dette henger sammen. Bedre skolering av tillitsvalgte og utsendelse av årlige oversikter over egen pensjonssparing i regi av NAV er to av hennes foreslåtte mottiltak.

22. mars 2019

Onsdag ble boka Children’s rights in Norway. An implementation paradox? lansert. Her undersøkes hvordan Barnekonvensjonens bestemmelser er implementert i Norge. Tone Fløtten har skrevet kapitlet «Poor, but included?» der hun ser på sammenhengen mellom lavinntekt og barns sosiale deltakelse. Hun diskuterer om norsk politikk i tilstrekkelig grad sikrer barns levekår – økonomisk og sosialt.

21. mars 2019

Fafo og Sintef søker etter deltakere til kvalitative intervjuer om erfaringer med møter med de offentlige tjenestene for husstander som er berørt av sykdommen ME. Vi har allerede fått en del søknader, men skulle gjerne hatt flere deltakere utenfor Oslo-området, flere fra familier med ME-syke barn, samt flere husstander der pasienten eller en av pasientene er en mann eller gutt.

19. mars 2019

En stor andel av nordmenn og dansker som representerer de ansatte i virksomheters styre har liten eller ingen påvirkning på beslutninger, skriver Inger Marie Hagen og Caspar Rose (Copenhagen Business School) i en fersk vitenskapelig artikkel. Kjønn, styrets størrelse eller fartstid for representanten har ingen påvirkning, ifølge spørreundersøkelser. Unntaket er hyppige styremøter, som sammenfaller med at ansatte har en sterkere stemme enn snittet.

12. mars 2019

I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, skal Fafo bidra til en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Fafo skal blant annet sikre oppdatert kunnskap og korrekt begrepsbruk, gi en oppdatering av det internasjonale landskapet, samt yte policy-råd for norsk utviklingsarbeid innen ernæring.

11. mars 2019

Da de gifte kvinnene gikk ut i  arbeidsmarkedet på 1970-tallet var deltid den normale arbeidstilpasningen. Hvordan deltid forstås og beskrives har siden endret seg. Fra å være en strategi for å øke kvinners yrkesdeltakelse og økonomiske uavhengighet, vurderes deltidsarbeid i dag som noe som hindrer likestilling mellom kvinner og menn, poengterer Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen i en tidsskriftartikkel. Her analyserer de utviklingen i forståelsen av kvinners deltidsarbeid, i lys av kulturelle og institusjonelle endringer.

08. mars 2019

I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet. Notatet ble opprinnelig skrevet på oppdrag av El og IT Forbundet, som et diskusjonsgrunnlag for landsmøtets debatt om pensjonsspørsmål i mars 2019.

07. mars 2019

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På Fafo Østforums seminar fikk vi blant annet annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge, den pågående EU-reguleringen og partenes inntrykk av stå i dag og i framtida.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>