logo fafo 194x64

Nyheter

Utbredte brudd på regler for midlertidig ansettelse og innleie

29. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har vi kartlagt omfanget av brudd på reglene om midlertidig ansettelse og innleie. Her finner vi at et sted mellom 40 000 og 65 000 personer (i privat og kommunal sektor, samt helseforetakene) har en midlertidig ansettelse som trolig ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav. For innleie oppgir rundt 10 prosent av virksomhetene bruk som er ulovlig eller i en gråsone. Forholdene har likevel blitt noe bedre de senere år, ifølge informanter.

Økt innsats, men fortsatt utfordringer på rusfeltet

28. januar 2019

Fafo, Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos gjennomfører en følgeevaluering av «Opptrappingsplanen for rusfeltet» (2016–2020). Et indikatorsett er utarbeidet for å følge utviklingen. Vår andre statusrapport gir en måling på indikatorene to år etter iverksetting. Bildet utfylles av casestudier i seks kommuner og erfaringssamlinger med representanter fra kommuner og andre aktører innenfor rusomsorgen. Evalueringen er bestilt av Helsedirektoratet.

Hvem vil lede skolene?

28. januar 2019

Jobbsikkerhet, høy lønn og anseelse: Skoleledere (rektorer) har tradisjonelt hatt ettertraktede stillinger. Økte rapporteringskrav og flere oppgaver kan likevel ha satt stillingene mer under press. Et sentralt spørsmål i Fafos nye forskningsprosjekt om rekruttering av skoleledere er om skolene klarer å få de beste lederne til jobben. Hvis ikke – hva kan gjøres?

VGS-fraværet går ned – men flere elever står i fare for å falle fra

25. januar 2019

Hvordan opplever elevene fraværsgrensen i videregående skole? Denne andre delrapporten konsentrerer seg om elevenes responser og håndtering av regelen. Funnene antyder at selv om fraværsgrensen øker nærvær og reduserer fravær for mange, øker også sannsynligheten for «ikke vurderingsgrunnlag» i ett eller flere fag med om lag 10 prosent. Disse elevene befinner seg på mange måter i «fraværsgrensens dødvinkel».

Kronikk: EØS-striden i fagrørsla

24. januar 2019

Har EU skylda for problemene i norsk arbeidsliv? Jon Erik Dølvik har skrevet en kronikk som går inn i den pågående debatten om EØS-avtalen. Her viser han blant annet til at dagens EØS-avtale gir Norge et handlingsrom som vi ikke har benyttet oss godt nok av. Kronikken ble opprinnelig publisert i Dag og Tid.

Arbeidsplassen – demokratiets «skole»?

23. januar 2019

Hvordan skapes sosial kapital – og dermed tillit? Tidligere forskning har for ensidig vektlagt sivilsamfunnets betydning, mener Jon Rogstad og Kaja Reegård. I en artikkel i en internasjonal fagbok har de i stedet rettet blikket mot arbeidsplassenes rolle. Studier av lærlinger i detaljhandelen viser tegn til at unge som gis tillit og ansvar i sin tur får økt følelsesmessig engasjement og tillit til seg selv og andre – viktige bestanddeler for et sunt demokrati.

Fafo-rapport: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

16. januar 2019

Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset tar for seg utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. Rapporten ble lansert på av IMDi 16. januar, seminaret ble strømmet og opptak vil bli tilgjengelig hos IMDi.

Da norske og svenske yrkesfag skilte lag

14. januar 2019

På nittitallet endret begge land radikalt systemene for videregående opplæring – men i ulik retning. Sverige satset mer på skolebenk og innretning mot høyere utdanning, Norge på lærlingeordningen og utdanning av fagarbeidere. I en artikkel i European Educational Research Journal kartlegger Daniel Persson Thunqvist (Linköping uni.) og Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård (Fafo) årsakene til at systemene ble så ulike og hvordan dette har påvirket fagopplæringen.

Nye betingelser for lønnsforhandlinger i staten

11. januar 2019

I tariffoppgjøret 2016 ble den statlige hovedtariffavtalen delt i to. Bård Jordfald har undersøkt hvordan Norsk Tjenestemannslags forhandlere løste det å gå fra én lokal pott på én avtale, til to separate forhandlinger, med forskjellige lønnsregulativer, ulike lønnspotter, ulike innslagsdatoer og forskjellige forhandlingsperioder.

ILO fyller 100 år

09. januar 2019

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO runder 100 år. Fafo skal i den forbindelse lage en rapport om norsk sosial dialog og trepartssamarbeid i historisk kontekst. Den vil bli lansert på ILOs jubileumskonferanse våren 2019. Rapporten lages på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

God faglig utvikling og økt motivasjon for opplæring

08. januar 2019

Vekslingsmodeller betyr at elevene pendler mer mellom skole og bedrift. Dette er et alternativ til det tradisjonelle løpet med to år på skole og to år opplæring i bedrift. Fafo og NIFU har evaluert utprøving av vekslingsmodeller. Konklusjonen er at dette bidrar til god læring og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan være krevende å gjennomføre.

Fafo-bidrag i ny bok

07. januar 2019

Fem Fafo-forskere er med på en ny bok fra De Gruyter, som handler om institusjonell endring i den nordiske modellen. Bidragsyterne er Kristin Alsos, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Åsmund Arup Seip og Sissel Trygstad. Tittelen på boka er "Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model"

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B