Nyheter
Oppgaven er døpt «Low education in a high skills society – job quality among workers at risk» og avlegges ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.

Stadig flere digitale løsninger og teknologier tas i bruk i norsk arbeidsliv. Tillitsvalgte og verneombud har rett til medvirkning ved innføring og bruk av ny teknologi og nye kontrolltiltak. I vår undersøkelse svarer likevel nær halvparten av arbeidsgiverne at det ikke har funnet sted. I rapporten drøfter vi personvern-utfordringer i et digitalisert arbeidsliv, og det stadig økende kravet til kompetanse om personvern både hos arbeidsgivere og tillitsvalgte.

‣ Les mer og last ned rapporten

Siden 2021 har nyankomne flyktninger hatt rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning. En ny rapport fra Fafo ser på hvordan veiledningen gjennomføres og kommer med klare anbefalinger for forbedring.

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

I denne rapporten diskuteres kvinnelige tillitsvalgte og deres tillitsvalgtkarrierer med utgangspunkt i målet om økt representasjon av kvinner i verv. Viktige spørsmål er hva som kan bidra til at kvinner vil påta seg høyere verv, og om det er særlig utfordringer knyttet til kvinners vei inn i lederverv og verv på høyere nivå. Undersøkelsen er gjort blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge, og er basert på spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Faktaflak som oppsummerer rapporten

‣ Arbeidslivet.no: Artikkel som oppsummerer deler av rapporten

‣ Faktaflak: Kvinners representasjon i LO og forbundene 2022

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>