Nyheter

Nyheter

På oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord skal Fafo se på ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted. Fafos forskningsprosjekt inngår i tredje runde av Stiftelsen Fritt Ords monitorprosjekt om ytringsfriheten i Norge, 2020–2021. Prosjektene har en samlet ramme på åtte millioner kroner.

Vanlige lastebiler må forholde seg til en lang rekke reguleringer. Markedet for varebiler – transport med kjøretøy under 3,5 tonn – preges derimot av svært få krav. Varebil-markedet preges likevel av betydelige utfordringer med tanke på useriøsitet, blant annet innen trygdemisbruk, skatter, arbeidstillatelser, arbeidstider og internkontroll. På oppdrag fra Arbeidstilsynet og bransjeprogrammet for transport, kartlegger Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse nå forholdene i dette markedet og dets påvirkning på markedet for ordinære lastebiler. Forskerne skal også vurdere og anbefale tiltak.

Fafos Anna Hagen Tønder har vært med i Liedutvalget (ledet av Ragnhild Lied) som nettopp la fram sin andre NOU. Tittelen på utredningen er "Med rett til å mestre - Struktur og innhold i videregående opplæring" Utvalget foreslår blant annet at retten skal utvides fra en rett til tre års opplæring til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse.

Feilernæring er utbredt blant barn i Etiopia og et program som tilbyr manglende næringsstoffer gjør dette kun i områder med gjennomgående lav matsikkerhet. I et paper beskriver Anne Hatløy med flere hvordan lokalt grodde ingredienser kan brukes som et alternativ til dagens mais- og soyablandinger i å rette opp i feilernæring blant barn mellom 6 og 59 måneder. Forskerne vil følge opp med en studie om hvordan mødrene betrakter et slikt skifte.

20. desember 2019

Innføringen av et pålagt tiltak for matematikkundervisningen i Oslo-skolen ble innledningsvis preget av en ovenfra-og-ned-strategi og praktiske problemer som vakte motstand på de enkelte skolene. Ettersom tiltaket ble forankret og ledet til samarbeid snudde denne mistroen til engasjement og velvillig samarbeid. Dette viser hvordan lojalitet formes prosessuelt, i form av at det endres over tid og at det ikke er et enten–eller-fenomen, påpeker Kaja Reegård og Jon Rogstad i en ny artikkel i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) innebærer å kutte 0,5 prosent av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Gjennom intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse belyser denne rapporten hvordan departementer og etater håndterer de årlige budsjettkuttene. Hva kan de bety for tjenestekvalitet og effektivitet i statlige virksomheter – og hvordan påvirker kuttene lederes, tillitsvalgtes og ansattes arbeidshverdag?

<<  1 [23 4 5 6  >>