Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

07. august 2019

Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen har skrevet et blogginnlegg på LSE Business Review. Tema er endringen i forståelsen av kvinners deltidsarbeid i Norge fra 1970-tallet og frem til i dag. Mens deltid tidligere var sett på som en strategi for å øke kvinners yrkesdeltakelse og være et individuelt valg, vurderes det i dag i større grad som uønsket. Blant annet blir det vist til at deltid hemmer likestilling mellom kvinner og menn og bidrar til mangel på arbeidskraft særlig i den kvinnedominerte omsorgsektoren. Bloggen er basert på en artikkel publisert i  Work, Employment & Society.

06. august 2019

Levelønn innebærer at man betales godt nok til å dekke grunnleggende behov. I de nordiske landene, hvor tariffavtalene er i førersetet for lønnsutviklingen, har vi i liten grad diskutert dette konkrete begrepet. De underliggende spørsmålene er likevel langt fra fremmede for oss. I en ny vitenskapelig artikkel undersøker to Fafo-forskere og en LO-jurist hvorvidt og hvordan våre systemer for lønnsdannelse promoterer og sikrer levelig lønn for alle ansatte, samt hvordan fagbevegelsen har forholdt seg til konseptet.

05. august 2019

Dette er andre underveisrapport i Fafo og VID vitenskapelig høgskoles følgeevaluering av Nordic 0-24,  et samarbeidsprosjekt om bedre og mer samordnede tjenester til utsatte barn og unge under 24 år.

Rapporten presenterer de involverte landenes initiativ og erfaringer for å nå dette målet. De nasjonale casene er alle opptatt av å utvikle mer brukerrettede tjenester, en mer helhetlig oppfølging og tidlig innsats. En nøkkel til dette er bedre samarbeid på tvers av sektorer, tjenester og profesjoner. Det er en felles erkjennelse av at manglende samarbeid og et fragmentert tjenesteapparat kan føre til at utsatte barn og unge ikke får de tjenestene de har behov for. Den endelige sluttrapporten fra prosjektet kommer i juni 2020.

28. juni 2019

I Norge var #metoo-kampanjen preget av egne opprop fra middelklassen og høystatusyrker, mens arbeiderklassen og lavstatusyrker ikke hadde egne opprop. I denne artikkelen i tidsskriftet Arbetsmarknad & Arbetsliv diskuterer Mona Bråten spørsmål knyttet til hvilke erfaringer ansatte i deler av helse-/omsorg- og servicebransjen har med seksuell trakassering, og hvordan dette blir fulgt opp på arbeidsplassene. En hovedkonklusjon er at seksuell trakassering på mange måter er et stille arbeidsmiljøproblem som gis liten oppmerksomhet i disse bransjene – selv om omfanget er stort.

24. juni 2019

Fredag lanserte regjeringen en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Stikkord er mat, mennesker og miljø. På oppdrag fra Norad skal Fafo utarbeide en rapport om «ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid». Denne tar utgangspunkt i en tilsvarende rapport fra 2000 og skal lanseres høsten 2019. Et sammendrag er imidlertid allerede publisert på norad.no. 

20. juni 2019

Prosjektet «Silver Lining: a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners» studerer hvordan utdanning og opplæring kan øke andelen eldre arbeidstakere, og hvordan vi kan få flere til å ville fortsette. Fafo-forsker Tove Midtsundstad presenterer Silver Linings bidrag til en spesialutgave av European Journal of Education på dette seminaret hos NIFU på Tøyen fra klokka 09.00 til 11.00.

18. juni 2019

Fafo skal evaluere Oslo kommune og byrådets satsing «Barnehjernevernet», et prosjekt rettet mot bydelenes arbeid med å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Evalueringen retter seg mot resultater av strategien, og vil inneholde en konkret kartlegging av arbeidet i lys av denne.

17. juni 2019

Etter Norsk Arbeidsgiverforenings feilslåtte lockout i 1986 har enkelte beskrevet lockout-våpenet som dødt. Det er riktigere å si at det siden den gang har vokst fram et skille mellom passiv og aktiv lockout, påpeker Kristin Alsos og Kristine Nergaard i en ny artikkel i tidsskriftet Arbeidsrett. Gjennom tre konflikter på 2000-tallet viser forfatterne hvordan arbeidsgivernes bruk av passiv lockout i kombinasjon med andre strategier fremdeles gir arbeidsgiversiden sterke virkemidler i interessekonflikter.

17. juni 2019

For å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier har Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018–2019 initiert tre underliggende konsepter. Disse er rettet mot barnerike familier, mottaksarbeidet i NAV og radikal innovasjon. Fafo skal gi kunnskap om hvordan disse er implementert i bydelene, i hvilken grad de er i tråd med prosjektets underliggende verdier, hvilke metoder som er tatt i bruk og hvordan Oslo kommune skal kunne måle prosjektenes gevinster.

14. juni 2019

Digitalisering, demografiske skifter, klimaendringer og globalisering vil påvirke mange virksomheter og folks yrkeskarrierer. Hvordan dette tilbyr både muligheter og utfordringer var utgangspunkt for et eget «tematisk forum» under den store ILO-kongress i Genève. Fafos Kristin Alsos var paneldeltaker, sammen med arbeidsministeren i Uruguay, lederen for ETUC, en rådgiver til Polens største arbeidsgiverforening og to FN-topper.

13. juni 2019

Listerkommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal har deltatt i et prosjekt for å sikre at heltid i større grad blir normen blant kommunenes ansatte. I denne rapporten har Fafo kartlagt både omfang og ansatte og lederes begrunnelser for deltid. For å nå målet kreves en tredobling av andelen heltidsstillinger. Dette krever i sin tur målrettet innsats og holdningsendring hos ledere, ansatte og tillitsvalgte, samt politikere som etterspør, påpeker forskerne.

13. juni 2019

Kommunene Fredrikstad, Drammen, Aremark, Bydel Østensjø i Oslo og de fire Listerkommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal har med sine forprosjekter lagt et godt grunnlag for arbeidet med å skape en heltidskultur, ifølge Fafos gjennomgang. De fire førstnevnte er i fellesskap i ferd med å utvikle en ny metodikk som kan gi gjennombrudd for heltidsmålet. Fafo-rapporten presenterer også funn fra en rekke spørreundersøkelser, både i de nevnte kommunene samt nasjonalt.

<<  1 [23 4 5 6  >>