Nyheter

Nyheter

Under koronakrisen er hjemmekontoret i ferd med å bli standard i store deler av det norske arbeidslivet. Arbeidsgiveren vil da trolig åpne for unntak fra de vanlige reglene. I en egen artikkel på Arbeidslivet.no har vi oppsummert lov- og avtaleverk som ligger i bunn.

Diagnoser innen autismespektertilstander, ADHD, og tics-lidelser er samlet sett økende i Norge. Kunnskapen om diagnosegruppen er likevel begrenset. I samarbeid med organisasjonen Unge funksjonshemmede vil Fafo dekke kunnskapsgapet ved en levekårsundersøkelse blant ungdom og unge voksne. I hvilken grad møter de ulike levekårsutfordringer, hva kjennetegner forskjellene, og hvordan har tjenestetilbudet bidratt til å hjelpe?

Målt mot før tusenårsskiftet har det organiserte arbeidslivet svekket seg. De siste to tiårene har likevel organisasjonsgrad, tariffavtaledekning og streikeomfang holdt seg relativt stabilt. Les Fafo-forsker Kristine Nergaards oppsummering av de viktigste tallene for det organiserte arbeidslivet i Norge.

Dette notatet belyser hvilke barrierer filmskapere med etnisk minoritetsbakgrunn kan møte i norskfilmbransje. Notatet bygger på intervjuer med et utvalg av aktører i feltet, og er ledd i Norsk filminstitutts videre arbeid med inkludering og representasjon innenfor sitt virksomhetsområde.

Hvordan vil EU søke å øke den sosiale rettferdigheten, hvordan vil det nye europeiske arbeidsmarkedsbyrået ELA  fungere – og hva tenker han om det brennaktuelle spørsmålet om EU-regulering av minstelønn? På et Fafo Østforum-seminar 13. mars vil Joost Korte – Europakommisjonens generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker – fortelle om EUs planer innen sitt saksfelt. EUs delegasjon til Norge er tilrettelegger og medarrangør.

I dette notatet undersøkes den geografiske variasjonen i barnefattigdom. Hvordan varierer antall og andel barn som lever i fattigdom mellom norske kommuner? Hvilke kjennetegn har husholdningene til barn som lever i fattigdom? I tillegg undersøkes omfanget av et utvalg bolig- og nabolagsproblemer.

<<  1 [23 4 5 6  >>