Nyheter

Nyheter

Vil kunne bidra med sin forskerkompetanse for å vurdere beredskap og håndtering av pandemien generelt, så vel som innsikt i tiltakenes påvirkning på samfunn, arbeidsmarked og velferdssystem spesielt.

– Situasjonen vi nå er oppe i er ikke bare en helsekrise, det er en samfunnskrise. Fafo er et sentralt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, og temaene vi forsker på er høyst relevante i en vurdering av hvordan koronapandemien har blitt håndtert. Det er godt å vite at jeg kan dra nytte av Fafos solide kunnskapsbase i kommisjonsarbeidet, sier Tone Fløtten.

På rekordtid ble mange avhengige av velferdsstaten. Foreløpig ser det ut til å være en høy tillit til dette systemet, ifølge Fafos egen koronaundersøkelse, del av en egen faktaflak-serie. 66 prosent av repondentene tror staten vil sikre dem støtte til en akseptabel levestandard i 2020.

Men hva med de som allerede sleit med å komme inn på arbeidsmarkedet? Faktaflaket ser særlig på situasjonen for unge utenfor arbeids- og utdanningssystemet – såkalte NEET-ere. Et klart flertall av respondentene mener staten i stor eller noen grad vil klare å ivareta disse. Samtidig vil disse gruppene ventelig være sist i køen når arbeidsmarkedet åpner opp igjen. Behovet vil derfor være sterkt for ansvarlig politisk håndverk for å sikre yrkesdeltagelse og tillit til velferdsordningene i årene som kommer, skriver forskerne.

Når vestafrikanske barn legger ut på vandring er det med åpne øyne om risikoen de tar, ifølge Anne Kiellands nye doktorgrad. Fenomenet er en del av et sosialt system hvor forflytninger er en bevisst investering i framtida, forteller hun. På egne vegne er Fafo-forskeren mest glad for endelig å få et tiårig skriveprosjekt trygt i havn.

For om lag 20 år siden utga Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet en rapport kalt Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid. Den rapporten ble ført i pennen av Siri Damman og Liv Elin Torheim. I forbindelse med regjeringens Handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023, ba Utenriksdepartementet Fafo om å oppdatere denne gamle rapporten. Gitt endringene som har skjedd på feltet de siste 20 årene, er den oppdaterte rapporten blitt til en helt ny rapport, men med inspirasjon fra den gamle.

Mangelen på nok og riktig mat har allerede vært et økende problem på verdensbasis. Koronakrisa og akselererende klimaendringer forsterker presset.

Fredag 15. mai fra klokka 10 til 11 avholdt vi i samarbeid med Utenriksdepartementet et eget webinar om rapporten, med en bredere debatt om ernæring og norsk bistand.

Denne rapporten utforsker forholdet mellom digitalisering og samarbeidet mellom arbeidsplivets parter. Forskerne Inger Marie Hagen og Sigurd Oppegaard utreder hva digitalisering er, hvordan fenomenet kan forstås i lys av den norske arbeidslivsmodellen, og hvilke utfordringer digitaliseringen av arbeidsprosesser og arbeidsorganisering fører med seg for ansatte, tillitsvalgte, ledere og partssamarbeidet. Relevant kunnskap og regelverk presenteres i en egen sjekkliste. Rapporten er finansiert av LO.

<<  1 [23 4 5 6  >>