logo fafo 194x64

Nyheter

Nytt prosjekt skal måle lokale levekår i Kina

05. februar 2019

I forlengelse av et prosjekt i samme område i 2004, skal Fafo og CASTED utføre en undersøkelse av levekår i fire provinser vest i Kina – Shaanxi, Qinghai, Sichuan og Yunnan. Prosjektet søker å forstå globale utfordringer som god myndighetsutøvelse, sosioøkonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, velferd, innovasjon og klimatiltak.

Hva skjer når vi jobber lenger?

04. februar 2019

Som en del av Joint Programming Initiatives' (JPI) program «Demographic Change, Equality and Wellbeing» har Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen utarbeidet et policynotat. På oppdrag fra Forskningsrådet oppsummeres europeisk kunnskap om eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidslivet, og hvordan dette vekselvirker med demografiske endringer i befolkningen. Effektene på inntekt, helse og frivillig arbeid står sentralt. Det engelskspråklige notatet danner grunnlag for JPIs kunnskaps- og forskningsstrategi på feltet.

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

01. februar 2019

Fafo har bidratt i europeisk prosjekt om utsendte arbeidstakere. Resultatet er tre notater: om arbeidstilsynenes rolle og samarbeid over landegrensene, om fagbevegelsen klarer å ivareta denne gruppa og om mangelfull statistikk og informasjon. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har deltatt i prosjektet.

Ledige lokaler i Borggata 2b på Grønland fra 1. juli 2019

31. januar 2019

Fafos leietaker gjennom 10 år flytter ut sommeren 2019. Dette betyr at flotte lokaler blir ledige for en virksomhet som har behov for ca. 20 kontorplasser. Lokalene er lyse og trivelige og holder en god standard. Tilpasninger kan gjøres for ny leietaker. Arealet er ca 400 kvadratmeter. Det tilbys dessuten fellestjenester i form av vaktmester, resepsjon og kantine.

Ta kontakt med Mona Sandbæk () eller Eivind Andersen () for en uforpliktende befaring.

Store hull i kunnskapen om egen pensjon

31. januar 2019

I privat sektor vet ikke 2 av 5 ansatte hvilken pensjonsordning de har på arbeidsplassen. Mange er også usikker på om arbeidsplassen åpner for avtalefestet pensjon (AFP). Også blant ledere og tillitsvalgte melder mange pass. Dette er blant de mest iøynefallende funnene i Ståle Østhus’ rapport Kunnskap om pensjon.

Får de ansatte et ord med i laget?

30. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Fafo gjennomgå hvordan arbeidstakernes rett til medbestemmelse og medvirkning praktiseres i det norske arbeidslivet. Vi vil også kartlegge hvordan de ulike aktørene vurderer både dagens ordninger og praktiseringen av disse. Spørreundersøkelser, litteraturstudier og kvalitative intervjuer vil stå sentralt i det treårige prosjektet.

Utbredte brudd på regler for midlertidig ansettelse og innleie

29. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har vi kartlagt omfanget av brudd på reglene om midlertidig ansettelse og innleie. Her finner vi at et sted mellom 40 000 og 65 000 personer (i privat og kommunal sektor, samt helseforetakene) har en midlertidig ansettelse som trolig ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav. For innleie oppgir rundt 10 prosent av virksomhetene bruk som er ulovlig eller i en gråsone. Forholdene har likevel blitt noe bedre de senere år, ifølge informanter.

Økt innsats, men fortsatt utfordringer på rusfeltet

28. januar 2019

Fafo, Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos gjennomfører en følgeevaluering av «Opptrappingsplanen for rusfeltet» (2016–2020). Et indikatorsett er utarbeidet for å følge utviklingen. Vår andre statusrapport gir en måling på indikatorene to år etter iverksetting. Bildet utfylles av casestudier i seks kommuner og erfaringssamlinger med representanter fra kommuner og andre aktører innenfor rusomsorgen. Evalueringen er bestilt av Helsedirektoratet.

Hvem vil lede skolene?

28. januar 2019

Jobbsikkerhet, høy lønn og anseelse: Skoleledere (rektorer) har tradisjonelt hatt ettertraktede stillinger. Økte rapporteringskrav og flere oppgaver kan likevel ha satt stillingene mer under press. Et sentralt spørsmål i Fafos nye forskningsprosjekt om rekruttering av skoleledere er om skolene klarer å få de beste lederne til jobben. Hvis ikke – hva kan gjøres?

VGS-fraværet går ned – men flere elever står i fare for å falle fra

25. januar 2019

Hvordan opplever elevene fraværsgrensen i videregående skole? Denne andre delrapporten konsentrerer seg om elevenes responser og håndtering av regelen. Funnene antyder at selv om fraværsgrensen øker nærvær og reduserer fravær for mange, øker også sannsynligheten for «ikke vurderingsgrunnlag» i ett eller flere fag med om lag 10 prosent. Disse elevene befinner seg på mange måter i «fraværsgrensens dødvinkel».

Kronikk: EØS-striden i fagrørsla

24. januar 2019

Har EU skylda for problemene i norsk arbeidsliv? Jon Erik Dølvik har skrevet en kronikk som går inn i den pågående debatten om EØS-avtalen. Her viser han blant annet til at dagens EØS-avtale gir Norge et handlingsrom som vi ikke har benyttet oss godt nok av. Kronikken ble opprinnelig publisert i Dag og Tid.

Arbeidsplassen – demokratiets «skole»?

23. januar 2019

Hvordan skapes sosial kapital – og dermed tillit? Tidligere forskning har for ensidig vektlagt sivilsamfunnets betydning, mener Jon Rogstad og Kaja Reegård. I en artikkel i en internasjonal fagbok har de i stedet rettet blikket mot arbeidsplassenes rolle. Studier av lærlinger i detaljhandelen viser tegn til at unge som gis tillit og ansvar i sin tur får økt følelsesmessig engasjement og tillit til seg selv og andre – viktige bestanddeler for et sunt demokrati.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B